Litteratur for sorggruppeledere
Børn og unge

Litteratur om børn og unge, der har mistet

Herunder findes især litteratur om børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

De afdødes nærvær – Om danske børn og unge, der har mistet en forælder og deltager i sorggruppe

Af Maria Elisabeth Hartmann (speciale)

Institut for Antropologi 2011. Serie: Specialerække

Specialet handler om danske børn og unge, der har mistet en forælder og deltager i sorggruppe. Omdrejningspunktet for specialet er den afdøde forælders fortsatte nærvær i de efterladtes liv og sorggruppens rolle i forbindelse med, at børnene lærer at håndtere de afdødes nærvær.

Læs mere om specialet

Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg

Af Atle Dyregrov

Fakbokforlaget Vigmostad & Bjørke A/S 2010

Atle Dyregrov har skrevet denne bog som en hjælp til alle voksne, der møder børn, som har mistet en nær pårørende. Han forklarer, hvorfor det er så vigtigt at inddrage børn i ritualer, og hvordan dette kan gøres på bedst mulig måde. Forfatteren giver også en kort indføring i, hvilke funktioner ritualer har for os og kommer både ind på formelle ritualer og de ritualer, som opstår spontant i forbindelse med dødsfald.

Læs mere om bogen

Fallna löv. Om coping vid förlust av små barn

Af Lars Rönnmark

Zenon 2002

Denne disputats undersøger, hvordan forældre affinder sig med den katastrofe, som et barns død medfører. Med udgangspunkt i fem forældrepars fortællinger om tabet og dets følger undersøger denne disputats, hvordan forældre affinder sig med den katastrofe, som et barns død medfører.

Læs mere om disputatsen

Jeg savner dig. Om sorgarbejde blandt unge, der har mistet en far eller mor

Af Anni Schwartz Hansen

Gyldendal Uddannelse 2001

Forfatteren har gennem en årrække ledet sorggrupper på Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter i Odense for unge mennesker, der har mistet en eller begge forældre som følge af en kræftsygdom. Det kan være et aktuelt tab eller et tab, der daterer sig adskillige år tilbage, men som den unge har brug for at bearbejde nu. Arbejdet med bogen har strakt sig over otte år, hvor Anni Schwartz Han-sen har indsamlet materiale. Efter indledning og uddrag af en ung kvindes dagbog gives et rids af de teorier, man bygger arbejdet på. Herefter en række kapitler, der gennemgår arbejdet i sorggrupperne, formål, gruppedannelse, deltagerne, ledelse, værktøjer, samtaler, konfrontationer, reaktioner og bearbejdelse. Fokus er lagt mindre på at sige farvel til den afdøde og mere på at sige goddag til et liv, hvor den mistede har en plads, og hvor forholdet til de levende skal være det bærende. Bogen repræsenterer mange forskellige indgange til sorgarbejdet – erfaringsudveksling, livsfortællinger, eventyr, hjemmeopgaver mv. forfatteren gør rede for gamle og nye sorgteorier, og hvordan de kan omsættes i praksis.

Læs mere om bogen

Børn og sorg. Om forældretab i barndommen

Af Doris Ottesen

Dafolo 1998

Teologen Doris Ottesen har skrevet en meget anvendelig, letlæselig og indsigtsfuld bog om, hvorledes børn på forskellige alderstrin reagerer når en forælder dør. Sorgen og tabet kan og skal ikke tages fra barnet, men skal erkendes og derfor er det vigtigt, at omgivelserne viser indsigt, er ærlige og giver den nødvendige omsorg og støtte, så barnet kan komme videre i den rigtige retning. Kroppen sanser og husker de ubearbejdede følelser, som kan forfølge også den voksne.

Læs mere om bogen

Håb og afmagt. Spørgsmål om mening i forbindelse med børns sygdom og død

Af Maria Leijonhielm (red.)

Unitas 1996

Fire svenske sygehuspræster har samlet erfaringer fra deres arbejde med børn, forældre og personale på sygehuse. Bogen indeholder bl.a. en grundig redegørelse for, hvad der sker, når børn bliver alvorligt syge. Ud fra deres kristne tro redegør forfatterne for den eksistentielle dimension hos det syge barn og beskæftiger sig også med håbets forudsætninger og ritualernes betydning.

Læs mere om bogen

Sorg og omsorg i skolen

Af Atle Dyregrov, Magne Raundalen

Hans Reitzel 1996

Bogen tager sigte på, at nogle mennesker i skolen er rede til at yde kvalificeret støtte, når og hvis et barn rammes af sorg og krise. Det være sig livstruende sygdom og andre tragiske hændelser, der rammer barnet selv eller dets nærmeste, og når der sker dødsfald i familien eller blandt kammera-terne. Det er ikke tanken at erstatte den psykologhjælp, der i givne tilfælde kan være brug for, men at være parate og åbne over for problemet og kende nogle mekanismer og reaktionsmønstre, så emnet bliver håndterbart også i klassen. Ingen lærer undgår disse tunge oplevelser, og det er forfærdelig svært at vide at gøre det rigtige – og gøre det. Forfatterne anbefaler ikke lærere at kaste sig ud i en egentlig terapeutisk behandling deres budskab er, at det gælder om at have kendskab til sorgmønstre og på baggrund af denne viden blive i stand til at vise forståelse, være til stede og lade barnet forstå, at man er villig til at lytte. Bogen kan også gavne andre voksne, for, som der refereres, er børns sorg ikke altid så synlig – tit mere langvarig, end man tror, og selv i familierne ofte overset.

Læs mere om bogen

Se Kræftens Bekæmpelses projekt om sorgplaner for skoler og børnehaver OmSorg

Children and Bereavement

Af Wendy Duffy

Church House Publishing 1995

Children and Bereavement is essential reading for parents, teachers, clergy and others who may be involved in helping a child or teenager comes to terms with a death. The lives of thousands of children are affected by bereavement every year. This sensitive guide examines the needs of bereaved children of different ages, their reactions to death, and the stages of their grief. Written in non-jargon language, it provides clear, accessible information and stories of real situations. It also includes a section on dealing with tragic events.

Læs mere om bogen

Sorg hos børn. En håndbog for voksne

Af Atle Dyregrov

Dansk Psykologisk Forlag 1995

Her giver Atle Dyregrov praktiske råd om og retningslinjer for, hvordan man bedst drager omsorg for børn, der oplever døden blandt deres nærmeste og kommer med eksempler på, hvordan eventuel deltagelse i ritualer omkring døden og samtale herom kan tilrettelægges. Med bogens beskrivelse af børns sorgreaktioner på forskellige alders- og udviklingstrin – også helt små børns – får man den nødvendige indsigt for at kunne yde konkret støtte. Forfatterens omfattende viden og erfaring formidles klart og forståeligt uden at overforenkle, og bogen er oplagt for alle berørte forældre og for personalet i skoler og børnehaver. Man får en god baggrund for at forstå børns sorgreaktioner på forskellige alders- og udviklingstrin og en masse praktiske råd om og an-visninger på, hvordan man kan støtte børn i deres sorgarbejde.

Læs mere om bogen