Litteratur for sorggruppeledere
At miste en nærtstående

Litteratur om at miste en nærtstående

Generel litteratur om sorg, sorgbearbejdelse og ledelse af sorggrupper.

Ich trage dich in meinem Herzen. Ein Begleitbuch für Trauernde mit Texten von Dietrich Bonhoeffer

Af Dietrich Bonhoeffer

Gütersloher Verl.-Haus 2012

Dieses Buch bietet ausgewählte Texte von Dietrich Bonhoeffer und versteht sich als Begleiter durch die Zeit des Abschiednehmens. Bonhoeffers Texte über die Endlichkeit und über die Hoffnung auf eine Existenz nach dem Tod wie auch die emotionalen Bilder laden ein zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Trauer um den geliebten Verstorbenen. Als Bewälti-gungsbuch enthält es Fragen, die zum Nachdenken anregen, und Seiten für persönliche Eintragungen.

Læs mere om bogen

Ingen kender dagen. Mødet med den pludselige død

Af Einar Fog-Nielsen

Forlaget Alfa 2011

Vi lever med det fællesmenneskelige grundvilkår, at ingen kender dagen, før solen går ned. Hvad har kristendommen at sige, når det forfærdelige, det uventede sker – når døden slår ned som en ulykke eller selvmord? Hvilke ord, hvilken kraft ligger der i kristendommen til mødet med det frygtelige, når man skal genrejse sig i en tilværelse, der opleves fuldstændig knust og kaotisk i meget lang tid efter tragedien? Bogen viser gennem uddrag af 12 begravelsestaler og samtaler med 12 efterladte, hvilke ord der findes til at imødegå forfærdelsen og magtesløsheden. Det er ord vejet på en guldvægt, ord til det sidste farvel. Ord om håb.

Læs mere om bogen

Sorg. Den dybeste ære glæden kan få

Af Lise Trap

Forlaget Alfa 2010

Lise Trap er præst i folkekirken og har mistet en 20-årig søn. Det er hendes baggrund for at skrive denne bog om sorg, primært i forbindelse med dødsfald. I ti korte, klare og overskuelige kapitler fortæller hun om sorgens væsen og forløb, som hun har oplevet det på egen krop og hos andre. Hun henvender sig til de pårørende med støtte og råd til, hvad man som sørgende har brug for, og hvad man absolut ikke har brug for. Hovedbudskabet er, at sorgen skal have sin plads. At den skal ses og i bogstaveligste forstand bemærkes af omgivelserne. Hvert kapitel indledes med et relevant citat og til sidst i bogen findes en litteraturliste og en liste over fællesskaber om sorg på nettet.

Læs mere om bogen

Kærlighedens pris

Af Bent Falk

ANIS 2009

Det samlende tema i Kærlighedens pris er kærligheden, både som lovprisning og omkostning, og bogen taler om kærlighedens pris på en anden måde, end når man taler om en pris i en forretning, hvor der handles med tingene. Kærligheden kan hverken købes eller sælges – selv om den kan koste dyrt og forhåbentlig være alle omkostningerne værd. Kærlighedens pris indeholder en række redigerede foredrag og artikler, som er samlet i 3 afsnit, Bibelen i sjælesorgen, ritualer og højtider. Dertil kommer et efterskrift med konkret tilknytning til forfatterens hospitalsarbejde. Forfatteren bestræber sig i sit arbejde som præst og privatpraktiserende psykoterapeut på at hjælpe mennesker frem til den selverkendelse og ansvarlighed, som er en uomgængelig forudsætning for et ægte møde, både med Gud og mennesker. Hertil kommer et vedholdende og til tider lidenskabeligt opgør med til den ene side en åndløs materialistisk form for psykologi og til den anden side en form for teologi, der ikke vil tage den konkrete virkelighed alvorligt.

Læs mere om bogen

Støtte og bære. Når et medmenneske har det svært

Af Steinar Ekvik

Forlaget Boedal 2009

En bog om det svære i at møde mennesker i sorg og krise. Nogle gange står vi uden for et hus og overvejer, om vi skal banke på. Vi ved, at den, der bor der, går igennem en meget vanskelig tid, men hvad har vi egentlig at sige? Steinar Ekvik er sygehuspræst og reflekterer over, hvad der er væsentligt og hvilke faldgruber, man kan dumpe i under sådan et møde. Han skriver lavmælt og jordnært om livet og døden, om unge og gamle, om selvrespekt for egne og andres grænser. Om hvad vi stiller, når livet gør rigtig ondt – på os selv eller på de mennesker, vi har tæt på os.

Læs mere om bogen

Mod til at gøre ingenting – mødet midt i det håbløse

Af Lars Björklund

Unitas Forlag 2007

Lars Björklund er sygehuspræst og gennemgår og gennemtænker i bogen en lang række vanskelige situationer, som han har været mere eller mindre professionel part i. Mennesker i vanskelige situationer spørger ofte, ikke efter svar – de spørger efter nærvær. Men den, som forsøger at hjælpe, oplever mange gange afmagt. Hvordan trøster man, når de ingen trøst finder? Hvad kan man gøre, når alt er gjort? Og bør man i det hele taget komme tæt på et menneske, som er ramt af livets dybeste mørke? Bogen har et klart mål. Den vil hjælpe til at være afmægtig i svære situationer. På denne måde er den hjælp til hjælperen til at udholde det smertefulde. At være stille, lytte, mærke og dele.

Læs mere om bogen

Tid for å leve – tid for å dø

Af Unni Ranheim

Uranus 2006

Bogen handler om vores forhold til døden og den døende. Den bygger på to timers intens samtale med et døende menneske. Det er i lyset af Klaras historie og udsagn, bogen er forfattet. Klara, der er midt i 40erne og snart skal dø, oplever at have en tid til at leve og en tid til at dø. Hun bliver ven med døden, og det sker bl.a. gennem samtaler med hendes mand og med sygeplejersken og præsten. Klaras historie bliver ikke det vigtigste i bogen, men derimod de eksistentielle temaer, som hun bringer for dagen. Det er eksistentielle temaer som håb, mening, åndelighed, angst værdighed og forsoning.

Læs mere om bogen

Når gamle forældre dør. Den undervurderede sorg

Af Steiner Ekvik

Forlaget Boedal 2005

Forholdet mellem børn og forældre er noget helt særligt. Hvad enten relationen er god eller dårlig, sker der noget specielt med børn, når deres forældre dør. Selv efter forældres langvarige sygeleje er der mange, der føler sig uforberedt på at sige farvel til dem, som gav dem livet. Forældre er en stor del af vores identitet, også når vi er blevet gamle. Steinar Ekvik mener, vi ofte undervurderer hvilke følelser, der sættes i bevægelse, når man som voksen mister sine forældre, og han giver værdifulde erfaringer videre, både når det gælder forældres sygeleje, tiden omkring dødsfald og begravelse, forholdet til den efterladte forælder og vejen videre frem.

Læs mere om bogen

Den underlige uka. De sørgende og begravelsesriten

Af Lars Johan Danbolt

Verbum 2002

Denne bog handler om det, der sker i det, forfatteren betegner som ’den underlige uka’, det vil sige tiden mellem et dødsfald og begravelsen. Omstændighederne omkring et dødsfald er selvsagt meget forskellige, sorgen finder mange forskellige udtryk, og vi har alle vores egne forudsætninger og måder at reagere på. Samtidig deltager vi i helt ensartede riter, når vi skal tage afsked med en afdød. I ugen op til begravelsen er der rutiner og ritualer, og denne bog handler netop om det, der sker i denne periode, fra et dødsfald finder sted, til begravelsesdagen er overstået. Danbolt beskriver begravelsesritens betydning for de efterladte, og forfatteren reflekterer omkring dynamikken i begravelsesriten. Sorgprocesser og ritualernes betydning for de sørgende diskuteres med udgangspunkt i en tankemæssig forståelse af sorg som en kreativ genskabende proces.

Læs mere om bogen

Guds begrænsning – en bog om kærlighed

Af Lars Björklund

Unitas Forlag 2000

Forfatteren skriver, at han indimellem har måttet kæmpe med de billeder af Gud, han blandt andet fik i søndagsskolen. For eksempel det kendte billede af en engel, der passer på nogle børn ved en brat afgrund. Det var og er et trygt billede, skriver han. Men som sygehuspræst i Uppsala med mange års erfaring fra arbejdet med alvorligt syge børn, har han oplevet, at nogle børn faldt ud over afgrunden, uden at en engel greb ind. Det store spørgsmål i denne anledning, han vil overveje sammen med sine læsere, lyder således: Er det Gud, som ikke kan, eller er det vores billeder af Gud, som lover for meget? Björklunds bog er kemisk renset for bibeltekster og fromme teologiske overvejelser. Gennem eksempler fra sin praksis og ved egne overvejelser søger han at nærme sig livets mest foruroligende spørgsmål.

Læs mere om bogen

Universets sorg. Essays

Af Kirsten Bøggild

ANIS 2000

I denne bog, hvor sorg er emnet, valgte præsten Kirsten Bøggild essayet som udtryksform, fordi hun fandt det velegnet til at rumme en søgende, meditativ og urolig tankerække, hvor synspunktet flytter sig undervejs - "en sti trådt gennem vildnisset, hvor betydning og betydningsløshed er filtret sammen". I de 10 essays sættes sorgen ind i en litterær og religiøs tradition for dermed at give det sørgende menneske gudsforholdet - og dermed glæden - igen. Sorg opleves ofte som den største ensomhed i verden og i bogen vil Kirsten Bøggild gøre op med denne ensomhed, afmagtsfølelse og gudsforladthed ved at beskrive sin egen søgen i religiøse tekster, verdenslitteratur og oplevelser i musik og kunst, hvorved sorg/melankoli/nedtrykthed gennemleves, fortolkes og afklares i oplevelsen i teksterne.

Læs mere om bogen

At være – der, hvor du er. Om samtale med kriseramte

Af Bent Falk

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1996

Enkelte har et medfødt talent for at føre en god samtale, men for mange er det nødvendigt at være opmærksom på visse teknikker, som kan føre til en ægte samtale, dvs. skabe en holdning til med-mennesket, så samtalen fører til opmærksomhed og kontakt. Især i krisesituationer er der behov for ægte samtaler, og den er udgangspunktet for denne lille, men substante gennemgang af samtaleteori på et gestaltterapeutisk grundlag. Der er medtaget gode, praktiske eksempler på samtaler, og det præciseres, at der aldrig er nogen facitliste, at vanetænkning og bedre viden gør blind og døv. På de store spørgsmål gives der ikke svar, og det er en væsentlig erkendelse, når man beskæftiger sig med kriseramte.

Læs mere om bogen

Præsten som ressourceperson i socialt arbejde med hovedvægt på samarbejde ved sorg og krise – er samarbejde en mulighed?

Af Keld Gaarn-Larsen

Den sociale højskole 1986

De Sociale Højskolers Årskursus 1986

I forbindelse med at personer rammes af sorg/krise, dukker ofte dybereliggende spørgsmål af eksi-stentiel karakter op til overfladen. I denne hovedopgave spørger Keld Gaarn-Larsen, om socialråd-givere med samme selvfølge griber til at kontakte præsten med henblik på at kunne trække på ham som ressourceperson, som tilfældet er over for andre faggrupper.

Læs mere om bogen

Sorgens sprog. Træk af den principielle sjælesorg

Af Kjeld Holm

Forlaget Aros 1986

Gennem tekstanalyser af bl.a. Søren Kierkegaard, Jakob Knudsen, Karen Blixen, K. E. Løgstrup og Johs. Sløk forsøger forfatteren at bestemme sjælesorgens grundlag ud fra et kristent grundlag.

Læs mere om bogen

All Our Losses, All Our Griefs. Resources for Pastoral Care

Af Kenneth R. Mitchell

The Westminster Press 1983

Grief as a lifelong human experience is the scope of this absorbing book. Kenneth Mitchell and Herbert Anderson explore the multiple dimensions of the problem, including the origins and dy-namics of grief, loss throughout life, caring for those who grieve, and the theology of grieving. This examination is enriched by vivid illustrations and case histories of individuals whose experiences the authors have shared.

Læs mere om bogen